Jak zostac krótkofalowcem
Krótkofalarstwo jest rodzajem zajęcia dającym możliwość ekscytującego spędzania wolnego czasu, ale stawiającym duże wymagania przed zainteresowanym.
Pierwszym krokiem w kierunku krókofalarstwa jest nawiązanie kontaktu z jednym z oddziałów Polskiego Związku Krótkofalowców i zasięgnięcie informacji o sposobach włączenia się w lokalny nurt radioamatorski albo znalezienie najbliższego dla miejsca zamieszkania klubu krótkofalarskiego lub indywidualnego nadawcy, co może okazać się bardzo pomocne na drodze do licencji krótkofalarskiej. Uczestnictwo w pracach klubu jest wskazane do zapoznania się z podstawowymi zasadami prowadzenia nasłuchów stacji radioamatorskich, prowadzenia dokumentacji, do nauki sposobów prowadzenia łączności, zdobywania wiedzy niezbędnej w krótkofalarstwie. Tam też można uzyskać podstawowe materiały, książki, czasopisma, publikacje o tematyce radioamatorskiej co wraz z aktywną pracą w klubie ułatwi zdanie państwowego egzaminu, dającego prawo do ubiegania się o indywidualny znak nadawcy.
Dobrym sposobem na przygotowanie się do egzaminu jest uczestnictwo w kursie przygotowującym do egzaminu. Kursy są organizowane przez kluby, organizacje krótkofalarskie, oddziały terenowe PZK.
Zakres wymogów egzaminacyjnych określa załącznik nr 6 do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŁĄCZNOŚCI z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych. (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2001 r.-Dz.U.01.57.599). W ciągu roku przeprowadza się kilkanaście egzaminów w róznych miejscach Polski. Informacje o kursach i egzaminach znaleźć można na stronie internetowej Polskiego Związku Krótkofalowców: Pomyślnie zdany egzamin jest potwierdzony Świadectwem Radiooperatora.

Nasłuchowcem można pozostać do końca życia, ale mozna też starać się o licencję nadawcy, która umożliwi prowadzenie łączności z radioamatorami na całym świecie.
Wszelkie formalności związane z uzyskaniem licencji nadawcy załatwia się w Oddziale Okręgowym Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
Do uzyskania licencji najwyższej klasy niezbędnym jest wykazanie się umiejętnością odbioru i ręcznego nadawania znaków alfabetu Morse'a w tempie 5 grup na minutę. Licencja ta daje dostęp do używania wszystkich dopuszczonych częstotliwości i sposobów prowadzenia amatorskich łączności radiowych.

Polski Związek Krótkofalowców zrzesza zarówno nadawców jak i nasłuchowców. Złozenie deklaracji i wstąpienie do PZK umożliwi aktywny udział w życiu Związku, wymianę kart QSL potwierdzających prowadzone nasłuchy, czy łączności.


Info www.pzk.org.pl